Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia  pracowników młodocianych 

 

 

 Podstawa Prawna

    

      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004r Nr 256  

      poz.2572 z późń.zm.) 

 

Uprawnieni

 

 

Zgodnie  z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572 ze zm.) pracodawcom , którzy zawarli z  młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli :  

1.      Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do  prowadzenia zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia,

2.      Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

 

Uwaga :

 

Dofinansowanie przyznaje wójt( burmistrz, prezydent miasta właściwy  ze  względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r . w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 1996r .Nr 60, poz.278 z późń.zm) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym  pracodawca zawiadamia wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Termin składania wniosków

 

Dofinansowanie składa się na wniosek pracodawcy  złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

 

Załączniki do wniosków

 

Do wniosku należy dołączyć kopie :

 

1.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2.      Umowy o pracę z młodocianym  pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3.      Świadectwo pracy ( w przypadku gdy w/w umowa o pracę została już rozwiązana),

4.      Dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego fakt ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do  wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu,

5.      Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku , w którym pracodawca ubiega się o pomoc  oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.Dz.U. z 2007 r Nr 59 poz. 404 z późń. zm),

6.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r (Dz.U. z 2010r.Nr 53, poz.311 zawierający informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych  kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie , których ma być przeznaczona pomoc de minimis (art.37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.Dz.U.z 2007r. Nr 59 poz.404 z późń. zm).

 

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów winne być potwierdzone przez 

pracodawcę za zgodność z oryginałem

 

 

Wysokość

 

 

Od 1 września 2012r. pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem  

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie  

dofinansowanie w wysokości :

 

1.      W przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym , że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2.      W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika –ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznane najdłużej do 31.12.2014r.Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela

 

 

 

 

 

 

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012 do 31.08.2012

od 01.09.2012 do 31.12.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4587 zł x wskaźnik waloryzacji

4587 zł x wskaźnik waloryzacji

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

7645 zł x wskaźnik waloryzacji

8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł x wskaźnik waloryzacji
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)  

 

Waloryzacja dofinansowania

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania- kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 

Uwaga – dofinansowanie to pomoc de minimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ważne dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (882.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (613.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (505.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (728.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Stępień
Data wprowadzenia:2007-08-09 12:19:00
Opublikował:Grzegorz Stępień
Data publikacji:2007-08-09 12:20:40
Ostatnia zmiana:2014-09-23 14:36:05
Ilość wyświetleń:11945
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij