Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

Kolorowy pasek

Dane Osobowe

W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gmina i Miasto Koziegłowy zobowiązuje się do podejmowania wszystkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, jako zasobu podlegającego ochronie prawnej i niezbędnego do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Jednocześnie Gmina i Miasto Koziegłowy realizując nałożone na administratora danych obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 

1.       Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.

2.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, gdy:

a)       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych min: (rekrutacji kandydatów do pracy);

b)       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w celu zatrudnienia, spełnienia obowiązków podatkowych, udzielania realizowanych dotacji);

d)       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

3.       Wszelkie dane osobowe przechowywane są w Urzędzie Gminy:

a)       do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez osoby, których dane dotyczą,

b)      okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego min. 

c)       okres obowiązywania zawartych umów;

d)       jak też przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Urząd Gminy może być stroną lub w przypadku dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami zawieranych umów,

4.       Gmina i Miasto Koziegłowy w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa powierza lub zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów, dla których zostały zebrane podmiotom przetwarzającym min w zakresie świadczenia usług:

§  medycyny pracy;

§  obsługi prawnej Urzędu;

§  hostingu serwisu internetowego;

§  niszczenia dokumentacji;

§  przechowywania dokumentacji;

§   

5.       Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Gminy w Koziegłowach czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.       Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

§  dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

§  żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa;

§  usunięcia danych przekazanych na podstawie udzielonej zgody.

7.       Każdorazowo podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonych celów np. (rekrutacji, zatrudnienia, zawarcia umowy, aplikowania o środki finansowe).

8.       Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.       Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

§  e-mail: iod@kozieglowy.pl,

§  tel.: 888 411 911


Co to jest RODO

Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie unijne, ze względu na swój charakter prawny, stosowane będzie we wszystkich krajach unijnych bez konieczności jego implementowania. Rozporządzenie wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, składa się na reformę unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wśród najważniejszych zmian, wymienić należy:

1.       zobligowanie właścicieli serwisów internetowych do jasnego i zwięzłego przedstawienia polityki prywatności

2.       możliwość realizacji przez podmiot danych „prawa do bycia zapomnianym”

3.       wzmocnienia wymogu tzw. aktywnej zgody podmiotu danych jako podstawy przetwarzania danych osobowych

4.       zapewnienie podmiotom danych możliwości przenoszenia swoich danych do innego administratora

5.       wprowadzenie obowiązku analizy ryzyk i potencjalnego wpływu zamierzonego przetwarzania danych na prawa i wolności podmiotów danych

6.       zobowiązanie administratora danych do przeprowadzenia przed rozpoczęciem operacji przetwarzania danych oceny wpływu przetwarzania danych dla ochrony tych danych i prywatności ich podmiotów w przypadku, gdy przetwarzanie może nieść ze sobą ryzyko dla tych osób (np. w odniesieniu do danych wrażliwych)

7.       wprowadzenie obowiązku prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych

8.       wprowadzenie obowiązku informowania organów ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą, o zaistniałych naruszeniach ochrony danych

9.       obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych przez podmioty sektora publicznego

10.    wprowadzenie bardzo wysokich kar finansowych na podmioty nie stosujące wymogów Rozporządzenia

11.    wprowadzenie zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez administratora danych i podmiot przetwarzający dane

12.    zobowiązanie administratorów danych do stosowania rozwiązań chroniących prywatność już na etapie projektowania i wdrażania nowych usług, konfigurowania systemów informatycznych w taki sposób, aby domyślne ustawienia zapewniały, że dane nie są upubliczniane a także korzystania z programów certyfikacji w zakresie ochrony prywatności.

 

§  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§  USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Stępień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Stępień
Data wprowadzenia:2018-06-04 08:52:23
Opublikował:Grzegorz Stępień
Data publikacji:2018-06-04 09:35:17
Ostatnia zmiana:2018-07-04 10:34:38
Ilość wyświetleń:197

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij